Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Udekoruj Dom

(wersja z dnia 23 października 2018 roku)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym UdekorujDom, warunki odstąpienia od tych umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym UdekorujDom w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym UdekorujDom prowadzony jest przez UDEKORUJDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 91-415 Łódź, pl. Wolności 9
  NIP: 7252283627,  REGON 38151806100000 oraz Estudio Beata Boik NIP: 731 142 78 62. Dane kontaktowe: tel. 42 211 11 66, +48 0 669 230 016, 600 333 346 oraz adres mailowy: [email protected]
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.udekorujdom.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  4. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
  5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  6. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający złożenie Zamówienia,
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  9. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – tapety ścienne, oświetlenie, meble, dywany oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz,
  10. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
  11. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail,
  12. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.
 1. Sprzedawca drogą elektroniczną zawiera umowy sprzedaży Produktów i umożliwia śledzenie statusu zamówienia.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią nie ofertę, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.).
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym UdekorujDom niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejsze   postanowienie nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faksem.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  2. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail [email protected],
  3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod nr 42 211 11 66.
 1. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie w rozsądnym czasie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 5. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 21 dni.
 6. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  3. płatność gotówką (przy odbiorze osobistym Produktu),
  4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – np. PayU lub PayPal
 1. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Produkty wysyłane są w ciągu 21 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100%   ceny na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem i płatności gotówką).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
 2. odbiór osobisty.
 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5.  RĘKOJMIA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu wraz z reklamacją oraz Dowodem zakupu lub jego kopią na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzecz na wolną od wad albo usunięcia wady na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.).
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie przez Kupującego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pocztową, w 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty   odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.), tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący mają prawo składać reklamacje w sprawie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego innych niż dotyczących wykonania umów sprzedaży w następujących formach:
 1. w formie pisemnej pod adresem: ul. Warszawska 37, 95-200 Pabianice;
 2. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]
 1. Reklamacja powinna zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz żądanie Kupującego.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego w tej samej formie, w której została złożona reklamacja.

§ 8. Zużyty sprzęt elektryczny

 1. Realizując postanowienia Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) niniejszym informujemy o możliwości nieodpłatnego odbioru przez UdekorujDom spółka z oo oraz Estudio Beata Boik (dalej: Dystrybutor) zużytego sprzętu pochodzącego z Państwa gospodarstw domowych. więcej tutaj.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest UDEKORUJDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 91-415 Łódź, pl. Wolności 9 NIP: 7252283627,  REGON 38151806100000.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej pod adresem: 91-415 Łódź, pl. Wolności 9, w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 42 211 11 66 lub w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu rejestracji i obsługi Konta, zawarcia i realizacji umów sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz w celu wykonywania norm prawa podatkowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub innej formy dokumentacji księgowej lub podatkowej, przechowywania dowodów księgowych i dokumentów do celów podatkowych, a także do prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory  Strony będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 roku poz. 1025 t.j.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 roku poz. 1219 t.j.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku poz. 683) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 23.10.2018 roku, tj. po upływie 7 dni od jego opublikowania.